Thailife lnsurance Public Co.,Ltd.


thailife-logo-new1

 

นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

img-111-01

ประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สินกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) : ประธานกรรมการ
2. พระยาชัยสุรินทร์ : กรรมการ
3. นายหลุย พนมยงค์ : กรรมการ
4. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร : กรรมการ
5. นายปพาฬ บุญ-หลง : กรรมการ
6. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์ : กรรมการ
7. นายเชวง เคียงศิริ : กรรมการ
8. นายโล่เต็กชวน บูลสุข : กรรมการ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25 – 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

สัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต
To be an iconic brand inspired by the people, for the people

ค่านิยม (Core Values)
เชื่อมั่น ว่าความผูกพัน เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน
เชื่อมั่น ต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เชื่อมั่น ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและความมั่นคงของบริษัท
เชื่อมั่น ต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่น พัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตขั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต
2. มุ่งมั่น สู่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนอง และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. มุ่งมั่น สร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม
4. มุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
5. มุ่งมั่น เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสาด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นโยบาย (Core Policies)

1. ยึดมั่น ต่อการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimized Profit) ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Maximized Profit)
2. ยึดมั่น  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเพิ่มคุณค่าที่เอื้อประโยชน์ เพื่อมุ่งสนองตอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
3. ยึดมั่น ในหลักมนุษยนิยม โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สิน (Asset) และเป็นทุน (Capital) ที่สำคัญที่สุด
4. ยึดมั่น ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน  พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
5. ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม  ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  พร้อมเป็นองค์กรที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

คุณลักษณะของแบรนด์ (Brand Character)
คู่คิด           เพื่อทุกชีวิต (Optimistic Partner)
รู้รอบ         รอบรู้ (Insightful Expertise)
คนดี           มุ่งมั่นทำดี (Passion for Goodness)
มองไกล     และทุ่มเท (Realistic Visionary)

 

แบบประกันที่น่าสนใจ


แบบประกันไทยประกันชีวิต

anigif

คิดเคียงข้างทุกชีวิต


TYD(03)-071+ TYD(04)-032 หน้าแรก

ไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันแห่งแรกของคนไทย ที่ยึดมั่นต่อการดูแลชีวิตคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 73 ปี ด้วยการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเติมเต็มคุณค่าชีวิต ผสานการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้พร้อมดูแล เคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงชีวิต ทุกการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงเท่านั้น ไทยประกันชีวิตยังกระตุ้นคนในสังคมให้ตระหนักถึงคนที่รัก และเติมเต็มความรักให้แก่กันและกัน อันจะผลักดันให้ไทยประกันชีวิตเป็นหนึ่งในใจของคนไทยทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด “คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต”

Life Partner คืออะไร

img-321-02

ด้วยคำมั่นสัญญาในการ “เพิ่มพูนคุณค่าแห่งการดำรงชีวิต” ของไทยประกันชีวิต เราจึงต้องทำให้ผู้เอาประกันชีวิตของเราทุกคน เชื่อมั่นว่าชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของไทยประกันชีวิต คือชีวิตที่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวล ภายใต้การดูแลของ Life Partner หรือ ผู้วางแผนดูแลชีวิตสำหรับคนไทย ที่เข้าใจลึกซึ้งถึงวิถีชีวิต และความต้องการของคนไทย รวมทั้งมุ่งมั่นให้บริการอย่างดีที่สุด ด้วยปรัชญาในการทำงาน 7 ดี  7  เก่ง

 

คนดี คนเก่ง

คนเก่งที่เป็น “คนดี” ภายใต้การบริหารงานแบบสากล ไทยประกันชีวิตยังได้นำจิตวิญญาณความเป็นคนไทย มาเป็นทุนวัฒนธรรมหล่อหลอมบุคลากรไทยประกันชีวิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” เป็น  Life Partner ที่พร้อมดูแลเคียงข้างชีวิต และเป็นเพื่อนคู่คิดให้ลูกค้าและสังคมไทย

Beijing, China --- Stylish young man showing thumbs-up --- Image by © BJI/Blue Jean Images/Corbis

 

 

คนดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
มีการพัฒนาบุคลิกภาพ
มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม

 

vip 6 เท่าๆ

 

 

คนเก่ง
เป็นนักวางแผน
เป็นผู้มีความรู้รอบ รอบรู้
มีมาตรฐานการทำงาน

 

 

เคียงข้างทุกชีวิต

Hotline-2_ok

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์ แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย

Care-Center_ok

 

 

ไทยประกันชิวิตแคร์เซ็นเตอร์

ศูนย์ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน ที่ดูแลรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขทุกปัญหาให้กับลูกค้า

MEDICARE_ok

 

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เอาประกันที่ต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเครือข่ายเกือบ 200 แห่ง

EASY-PAY_ok

 

 

ไทยประกันชีวิตอิซี่เพย์

บริการชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางต่างๆ นับ 10 ช่องทาง

iService_ok

 

ไทยประกันชีวิต iservive

บริการข้อมูลผู้เอาประกันออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับกรมธรรม์เป็นเรื่องง่าย ซึ่งผู้เอาประกันสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง iService บนเว็บไซต์ของไทยประกันชีวิตเท่านั้น

Asian mother giving daughter piggyback ride

 

คลับไทยประกันชีวิต

การมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เลือกสรรให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ รสนิยมและความชื่นชอบของผู้เอาประกัน

 

 

Contact Us


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 02 247 024
Website : http://www.thailife.com/


Leave a comment