ABOUT US


Abundance คือ ?

กลุ่มแชพเตอร์ขององค์กรBNI ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำธุรกิจมารวมกลุ่มกันทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้น มีการนัดประชุมเพื่อพูดคุยและปรึกษาเรื่องธุรกิจ ได้แลกเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ ลูกค้าใหม่จะมาจากการที่เพื่อนๆในกลุ่มแนะนำบอกต่อๆกันมาก สิ่งที่ได้จากกลุ่มจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด โดยแนะนำแบบปากต่อปากอย่างมีคุณภาพให้แก่สมาชิกลูกค้ารายใหม่ที่มาจากหลายแหล่ง เช่น สมาชิกเอง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เพื่อนๆ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สำหรับธุรกิจเราเพิ่มมากขึ้น

BNI  คือ ?

BNI(BUSINESS NETWORK INT,L.) ก่อตั้งโดย ดร.ไอเวิร์น ไมสเนอร์ ในปี1985 เพื่อเป็นหนทางที่เอื้อให้นักธุรกิจสามารถแนะนำธุรกิจ ในบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพ ปัจจุบันองค์กรนี้เป็นองค์กรการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก  วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อแลกเปลี่ยนการแนะนำลูกค้าระหว่างนักธุรกิจและเจ้าของกิจการอย่างเป็นระบบ ปรัชญาของBNI คือ Givers Gain ผู้ให้คือผู้ได้รับ ถ้าคุณให้โอกาสธุรกิจแก่คนอื่น คนอื่นก็จะให้โอกาสธุรกิจแก่คุณด้วยเช่นกัน เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในแชพเตอร์นั้นๆแล้ว คู่แข่งที่อยู่ที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันไม่สามารถเข้ามาอยู่ในแชพเตอร์เดียวกันได้ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจสามารถพัฒนาสายสัมพันธ์ระยะยาวโดยการสร้างความไว้วางใจ และแน่นอนโดยการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ปณิธานของBNI คือ เพื่อช่วยสมาชิกให้มีธุรกิจเติบโต ผ่านระบบการตลาดแบบบอกต่ออย่างเป็นมืออาชีพในเชิงบวกซึ่งจะเอื้อให้สมาชิกพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจคุณภาพใน BNI

 

BNI องค์กรที่สร้างธุรกิจจาก “มิตรภาพ” / BNI Building business with “Friendship”

 


Our Philosophy

The philosophy of this organization is built upon the idea of “Givers Gain®”: By giving business to others, you will get business in return. This is predicated on the age-old idea of “What goes around, comes around.”


Our Mission

The mission of BNI is to help members increase their business through a structured, positive, and professional “word-of-mouth” program that enables them to develop long-term, meaningful relationships with quality business professionals.


Belonging to BNI is like having dozens of sales people working for you

…because all of them carry several copies of your business cards around with them. When they meet someone who could use your products or services, they take out your card and recommend you.* It’s as simple as that! It’s simple because it’s based on a proven concept by BNI Founder, Dr. Ivan Misner, called “Givers Gain®.” If I give you business you’ll give me business and we’ll both benefit as a result.


Last year alone, members of BNI passed 6.6 million referrals…

…which generated over $8.6 billion dollars’ (U.S.) worth of business for its members! BNI is a business and professional networking organization that allows only one person per professional classification or specialty to join a chapter.


Would you like to increase your business by 20%, 30%, 50% or as much as 100%?

You can see results like this! Many have. Some participants have added as many as 50 new clients in the first 2 years!!! Successful businesses depend on word-of-mouth. Word-of-mouth advertising is the best advertising there is.


BNI provides a structured and supportive system of giving and receiving business

It does so by providing an environment in which you develop personal relationships with dozens of other qualified business professionals. By establishing this “formal” relationship with other people, you will have the opportunity to substantially increase your business.


Leave a comment