Audacious Educational Technology Co.,Ltd.


auda

WE AIM TO MAKE SCIENCEMATHEMATICS AND TECHNOLOGYFUN

AND TANGIBLE USING ROBOTICS TECHNOLOGY

 

rtt

จุดมุ่งหมาย

ที่ AUDA เราเล็งเห็นถึงปัญหาของการศึกษาในห้องเรียนที่เน้นยัดเยียดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านเนื้อหาและทฤษฏีต่างๆ โดยไม่ได้มีการแสดงให้เห็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของการบูรณาการองค์ความรู้เหล่านี้ อีกทั้งไม่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้เหล่านี้กับชีวิตประจำวัน อันส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ เกิดความเบื่อหน่าย รวมทั้งไม่เข้าใจถึงประโยชน์ขององค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญเหล่านี้  หนึ่งในรูปแบบแนวทางการจัดการการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการดำเนินชีวิต และการทำงานที่ถูกส่งเสริมผ่านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงาน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นได้ในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆระสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานในระบบบูรณาการจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้น จะมีความพร้อมหลายๆ ด้านที่จะนำความรู้ทั้งหมดมาผสมผสาน และประยุกต์ไปใช้อย่างสร้างสรรค์การดำเนินชีวิต

STEM Education คือ

แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมการบริการสุขภาพ การคมนาคม และลอจิสติกส์ เป็นต้น


กิจกรรมของ AUDA

EDUCATIONAL TOYS

living-room

Linky และ Linko

เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้คู่ความสนุกอย่างแท้จริง เราจึงพัฒนาชุดของเล่นเพื่อการเรียนรู้ (Educational Toys) ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ สนใจและสนุกไปกับการเล่น อีกทั้งยังได้รับความรู้จากการเล่นของเล่นเหล่านั้น ดังนั้นในทุกๆ ชุดของเล่นเพื่อการเรียนรู้ของเราจึงต้องผ่านการวิเคราะห์และออกแบบในทุกๆ ขั้นตอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดและสร้างให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม และด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาชุดของเล่นเพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าใจและเห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ในแขนงต่างๆ ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด

EDUTAINMENT

garden

สนุกคิด…สนุกทำ…กับกิจกรรมสร้างสรรค์หุ่นยนต์

รูปแบบกิจกรรมสนุกคิด..สนุกทำ..กับกิจกรรมสร้างสรรค์หุ่นยนต์ น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ LINKY & LINKO พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้การสร้างหุ่นยนต์ผ่านการประดิษฐ์ LINKY & LINKO นอกเหนือจากนั้นจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้น้องๆ ได้ขัดเกลาความสามารถของตนเอง รวมถึงได้เกิดความเข้าใจความเกี่ยวข้องขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านการพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) รวมไปถึงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้เหล่านี้ในชีวิตประจำวัน โดยจะเน้นสร้างให้เกิด implicit knowledge ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงที่จะติดตัวผู้ได้รับการถ่ายทอดไปตลอด ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการป้อนให้จำรวมทั้งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ผู้ได้รับการถ่ายทอดจะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ได้อย่างถ่องแท้และสร้างสรรค์

pic13-2-57-3 pic13-2-57-4 pic13-2-57-5


11429972_902588519800447_4847546503099665369_nCONTACT AUDA

บรรพต อินบุรี
Phone: (+66)8-4055-0073
Email: bunpod@helloauda.com
กฤษติชาติ จันฮวด
Phone: (+66)9-2460-4300
Email: krittichart@helloauda.com

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Facebook: www.facebook.com/helloauda


Leave a comment