A.K.P. Teachnology Co.,Ltd.


MISHINO CORPORATION

International Operation Supporting Technology

“We are specially for Mold and Die design and Manufactucturing Mold and Die Standard Part”

เราเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย ด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก บริษัทมีบริการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์หรือนำแม่พิมพ์ให้เราฉีดสร้างชิ้นงานที่ต้องการ “MISHINO” มีลูกค้าที่ร่วมธุรกิจกันมายาวนานโดยลูกค้าส่วนใหญ่ถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าที่เป็นที่รู้จักอยู่ทั่วประเทศ

Vision : We Create an International Operation and Service That Minimizes an Environment For Next Generation.

สนับสนุนงานอุตสาหกรรมประเภท

 • ชิ้นส่วนรถยนต์
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องใช้ในครัวเรือน
 • เครื่องใช้สำนักงาน
 • ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 • อุปกรณ์เครื่องใช้ในอุตสาหกรรม
 • ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ลักษณะการประกอบการ

 • สร้างแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ
 • รับผลิตตามแบบ
 • รับฉีดพลาสติก
 • ขายชิ้นส่วนมาตรฐาน Mishino

Sample Product


mold

pmain

Corporate Social Responsibility


 

การดำเนินธุรกิจกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในอดีตดูจะเป็นสิ่งที่ห่างไกลกันอย่างสุดขั้ว เนื่องจากการดำเนินธุรกิจคือการแสวงหากำไรและประโยชน์ให้กับตัวเอง ด้วยการมุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น คือการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคมและไม่มุ่งหวังผลกำไร

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility เริ่มชัดเจนกว่าเดิม เพราะพื้นฐานของแนวคิด Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งก็คือการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่องค์กรเกี่ยวข้อง มีเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจ ไปพร้อมๆกับการสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมเพราะเชื่อว่าธุรกิจนั้นจะไม่สามารถปฏิเสธการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจากกระแสความตระหนักในเรื่องดังกล่าวทำให้ แนวคิดนี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับองค์กรธุรกิจในโลกทุนนิยมสร้างความเปลี่ยนแปลงจากเพียงในเรื่องของการมุ่งแสวงหากำไรแบบสุดโต่ง มาสู่การแสวงหากำไรผนวกกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแทน

CSR จึงถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากสังคม อันจะส่งผลดีต่อชื่อเสียงจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในที่สุด

Activity for the social


บริษัท A.K.P technology เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนของตู้เย็นและเครื่องซักผ้า รวมไปถึงชิ้นส่วนที่ประกอบ อยู่ในรถยนต์ ซึ่งส่งออกทั้งในและต่างประเทศ และได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมเป็นอย่างดี ทางบริษัทได้มีนโยบายให้การช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่ น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ด้านการศึกษา   ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาหนึ่งของสังคมในปัจจุบันคือ การศึกษา การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทำให้สังคมพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันจะพบได้ว่าอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาก็คือ ค่าใช้จ่ายใน การศึกษา ดังนั้นทางบริษัทจึงได้คิดโครงการขึ้นมาสนับสนุนทุนในการทำวิทยานิพนธ์ขึ้นเพื่อให้กับนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกสถาบัน และรวมไปถึงการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานในภาคฤดูร้อน และภาคปกติได้

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้แปรเปลี่ยนไปมากขึ้นและเกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยซึ่งมีผลทำให้ทั่วโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นผิดปกติ รวมไปถึงบ้านเราจะสังเกตเห็นได้ว่า อากาศร้อนผิดปกติสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นผลมาจากมนุษย์เราทั้งสิ้น ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวก เราทุกคนต้องรวมกันรักษาสภาพ แวดล้อมและประหยัดพลังงาน ซึ่งทางบริษัทก็มีนโยบายให้ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม โดยทุกๆวันเสาร์ ทางบริษัทได้จัดให้มี การปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนและรอบๆบริษัท รวมไปถึงการตัดหญ้าริมถนนและทำ ความสะอาด อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรม 5ส. ภายในบริษัทอีกด้วย

ด้านสังคม ทางบริษัทได้นำผลงานของนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ได้รับทุนจากบริษัทมาใช้ประโยชน์ในด้านสังคมโดยได้นำเอาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ได้ นำมาฉีดเป็นแก้วและจานพลาสติก โดยแก้วและจานพลาสติกที่ผลิตได้ทางบริษัทได้นำไปบริจาค รวมไปถึงได้นำสิ่งของอื่นๆไปให้กับเด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดอีกด้วย

Contact Us


 

map4

P.V.E Engineering LTD.,PART.
17/24 Moo 4 Soi Vacharapol Ramintdra Road  Klongthanon
Saimai Bangkok 10220 Tel.(66)-2909-8494-9 Fax.(66)-2909-8495
E-mail: pve@chiangkong.com     mishino9@hotmail.com


A.K.P Technology CO.,LTD.
P.V.E Engineering LTD.,PART.
17/24 Moo 4 Soi Vacharapol Ramintdra Road  Klongthanon
Saimai Bangkok 10220 Tel.(66)-2909-8494-9 Fax.(66)-2909-8495
E-mail: pve@chiangkong.com     mishino9@hotmail.com

 

 


Leave a comment